Hopp til innholdet

Raskere tilgang til medisiner for norske pasienter

  Høringsinnspill representantforslag 233 S (2021-2022) om å gi raskere tilgang til medisiner for norske pasienter

  Koalisjonen for sjeldne sykdommer (Koalisjonen) arbeider for bedre livskvalitet og helse for pasienter med sjeldne sykdommer. Vi jobber også for gode og forutsigbare rammebetingelser for medisinsk behandling, når slik behandling er tilgjengelig. Koalisjonen består i dag av fem bioteknologiske selskap.

  Koalisjonen ønsker å stille seg bak forslagene som ligger i representantforslaget. Det er flere grunner til dette. Vi opplever at mulighetene for å sikre god og likeverdig tilgang til medisinsk behandling for sjeldne sykdommer har blitt stadig mindre.

  Tidligere var Norge, sammen med Danmark, land hvor tilgang på nye medisiner og behandlinger ble innført som noen av de første i verden. Nå ser vi dessverre at situasjonen siden 2018 har blitt slik at stadig flere selskaper opplever at det systemet for innføring av nye behandlinger i spesialisthelsetjenesten (Nye Metoder) har gjort det nesten umulig å lansere nye behandlinger i Norge. Grunnen er, som stadig flere peker på, at systemet ikke er tilpasset legemidler og andre behandlinger som er utviklet for små og sjeldne pasientgrupper.

  Dette skaper utfordringer særlig for små foretak som hverken har ressurser til å kjempe mot det voksende byråkratiet eller kan bruke den tiden det tar for å kanskje få tilgang. Dette fører igjen til at selskapene ser seg nødt til å prioritere bort eller nedprioritere behandling av norske pasienter. Resultatet er at den norske sjeldenpasienten står igjen som taperen.

  Tallenes tale er klar. I stadig flere norske og internasjonale rapporter kommer det fram at kun noen meget få legemidler som har blitt tilgjengelig for norske pasienter siden 1. januar 2018, da kravet om at alle nye legemidler skulle metodevurderes trådte i kraft.

  Overføringen av finansieringsansvaret for legemidler til behandling av sjeldne sykdommer ble overført fra Folketrygden til Helseforetakene fra 1. februar 2019. Denne overføringen har lagt ytterligere sten til børen for norske ved at kostanden for å behandle en pasient med en sjelden sykdom faller på det sykehuset og den avdelingen pasienten tilhører. Siden finansieringsansvaret legges på det enkelte sykehus kan dette ha store konsekvenser for et lite sykehus- eller avdelingsbudsjett budsjett hvor det blir utfordrende å kunne vurdere alle viktige tiltak og formål opp mot hverandre.

  De nåværende finansieringsordningene utfordrer prinsippet om lik tilgang til god behandling uansett hvor man bor i landet fordi hvert enkelt sykehus er pliktige til å drifte innenfor de økonomiske rammer som er satt av de regionale helseforetakene.

  Oppstart og behandling av en sjelden sykdom blir gjort av eksperten på den aktuelle sykdommen, og dermed ofte på helt andre sykehus enn det sykehuset som pasienten tilhører. Dette gjør at det lokale sykehuset kan få en stor budsjettmessig overraskelse som vil gjøre det vanskelig å prioritere sjeldne pasienter.

  Koalisjonen mener derfor det er viktig at finansieringsansvaret ligger på et tilstrekkelig høyt nivå. Dette kan eksempelvis gjøres gjennom å sikre finansiering gjennom øremerkede midler, et eget fond eller gjennom å utvikle og implementere en egen type finansiering og oppgjørsordning (en sjelden-resept/s-resept).

  Med bakgrunn i dette anbefaler vi Helse- og omsorgskomiteens medlemmer om å stille seg bak forslagene som framkommer i dok. 8:233 S. Bare gjennom en vilje til å tenke nytt vil man kunne være med på å sikre raskere og bedre tilgang til medisiner for norske pasienter, herunder for de som trenger det mest – de med sjeldne sykdommer.

  Legg igjen en kommentar